zondag 24 maart 2013

Palmarum, zesde in de veertig dagen

Vandaag is het de laatste zondag van de lijdenstijd, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.

Palmzondag - De Geschiedenis
Palmzondag (voorheen bekend onder de naam Pascha) ontstond aan het einde van de derde of het begin van de vierde eeuw in de Kerk te Jeruzalem. Ceremonies bestonden uit gebeden, hymnes en preken, terwijl de talrijke heilige plaatsen in de stad bezocht werden. De laatste plaats die bezocht werd, was de plaats waar Jezus ten hemel steeg. Hier lazen de geestelijken het Bijbelse verslag over de Triomfantelijke Intocht van Jezus in Jeruzalem. Rond zonsondergang gingen de mensen weer naar de stad terug, onder het geroep van: “‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!” (Matteüs 21:9). In de vijfde eeuw werd deze dag al tot in Constantinopel gevierd.

Palmzondag - De Traditie
Palmzondag wordt ook wel Passiezondag genoemd, een verwijzing naar het begin van de Heilige Week en de laatste gekwelde tocht van Jezus naar Zijn kruisiging. Palmzondag valt op de zesde zondag van de vastenperiode en is daarmee de laatste Zondag vóór Pasen.
Palmzondag wordt in alle grote Christelijke kerken gevierd - Rooms-Katholiek, Protestants en Orthodox. In veel Orthodoxe kerken staat de Palmzondag bekend als de Intocht van de Heer in Jeruzalem. In sommige landen worden de graven van overleden naasten met palmtakken versierd. Omdat palmbomen in koudere klimaten niet natuurlijk voorkomen, worden vaak takken van wilgen of coniferen gebruikt.

In het Nabije Oosten was het gebruikelijk om de weg te bedekken voor mensen die in het hoogste aanzien stonden. De palmtak was een Joods symbool voor triomf en overwinning (Leviticus 23:40; Openbaring 7:9). In 2 Koningen 9:13 werd Jehu, de zoon van Josafat, ontvangen op de manier die gebruikelijk was voor een koning; de mensen spreidden hun mantels voor hem op de grond. Jezus, de Messiaanse Koning, kreeg dezelfde eer toebedeeld. "Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: "Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!" (Matteüs 21:8-9)

Palmzondag - De Herdenking
Eenvoudig gezegd is de Palmzondag een gelegenheid tot bezinning op de laatste week van het leven van Jezus. Jezus ontkende niet wat de menigte verwachtte, namelijk de vervulling van de hoop van Israël dat Hij hun aardse Koning zou zijn die de Romeinse heerschappij zou omverwerpen. Maar in plaats daarvan trad Jezus op een heel nederige manier Jeruzalem binnen om Zijn leven aan het kruis op te geven en zo de mensheid te redden van de zonde en de dood. Ooit zal Jezus weer glorieus terugkeren als een machtige strijder (Openbaring 19:11–16). Palmzondag dient als een voorbereiding van het menselijk hart op de kwelling van Zijn Passie en de vreugde over Zijn wederopstanding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten